Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1448 Απόφαση κήρυξης υποχρεωτικής Σ.Σ.Ε.

Σας παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της κήρυξης υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1448


Αριθ. 11301/647                       (5)

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2−8−2010 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των τεχνικών του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτη−
μένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες
που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές


         
                        Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).

4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).

6. Την από 4−8−2010 αίτηση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.

9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων στον κλάδο, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 2−8−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των τεχνικών του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγμα−
τοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου,
που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 4−8−2010
 
                  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011


                      Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

          ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails