Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ Α5/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (126) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ-Α.Ε.) .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κλπ.) τα οποία θα καταθέσουν επικυρωμένα εφ΄όσον επιλεγούν.
 
Διαβάστε και στο παρακάτω link : http://www.ert.gr/el/documents/ert-ae/anakoinoseis/parartima-sox-a5-2010/download
 
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10

3. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.

4. Τη με αρ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/54/18858/12-10-2010 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

5. Την Α.Δ.Σ. 978/12.10.10 Θ.10β & 10δ

6. Την Α.Δ.Σ. 985/30.11.10 Θ.13Ο

7. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ.

8. Τις ανάγκες της ΕΡΤ-Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Τηλεόρασης σύμφωνα με το σχεδιασμό του Tηλεοπτικού προγράμματος για την περίοδο 2010-2011.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι


Τη σταδιακή πλήρωση εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξη (6) μήνες έως ένα (1) έτος, στην ΕΡΤ-Α.Ε.


Ι. α. Οι ανωτέρω θέσεις ορίζονται ως εξής:

1. α. Σκηνοθέτες                                    συνολικός αριθμός θέσεων: είκοσι εννέα (29)


β. Βοηθοί Σκηνοθέτες


Οι σκηνοθέτες κατευθύνουν την παραγωγή των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των ειδήσεων, οραματίζονται την πραγμάτωση ενός σεναρίου, ελέγχουν τις καλλιτεχνικές πτυχές του προγράμματος και κατευθύνουν το τεχνικό συνεργείο και τους λοιπούς συντελεστές προς την αισθητικά άρτια ολοκλήρωση του παραγομένου έργου. Οι σκηνοθέτες απασχολούνται επίσης τόσο στο κοντρόλ για τηλεοπτικές εκπομπές ή δελτία ειδήσεων όσο και σε εξωτερικές μεταδόσεις και γυρίσματα. Συμμετέχουν στη διαδικασία του μοντάζ, προβαίνουν σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται και έχουν τον τελευταίο λόγο και την ευθύνη για το τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των τηλεοπτικών παραγωγών που τους αναθέτονται. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνεται και η σκηνοθετική επιμέλεια της ροής της μετάδοσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι βοηθοί σκηνοθέτες επικουρούν το έργο των σκηνοθετών τόσο στο κοντρόλ για τηλεοπτικές εκπομπές ή δελτία ειδήσεων όσο και σε εξωτερικές μεταδόσεις και γυρίσματα. Επίσης συνεργάζονται με τον Σκηνοθέτη στη διαδικασία του μοντάζ και προβαίνουν σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται για το τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των τηλεοπτικών παραγωγών. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνεται και η σκηνοθετική επιμέλεια της ροής κατά τη μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το σκηνοθέτη της παραγωγής.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


1.1. i) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σκηνοθεσίας της ημεδαπής περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ή ισοτίμων, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή

ii) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

iii) Να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Σκηνοθέτη ή Σκηνοθέτη Τηλεόρασης ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας.


1.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (άδεια σκηνοθέτη για τις θέσεις της ειδικότητας (α) και άδεια βοηθού σκηνοθέτη για τις θέσεις της ειδικότητας (β).2. α. Διευθυντές Παραγωγής                  συνολικός αριθμός θέσεων: είκοσι πέντε (25)


β. Βοηθοί Δ/ντές Παραγωγής


Ο Διευθυντής Παραγωγής είναι ο βασικός οργανωτικός και διοικητικός συνεργάτης του Σκηνοθέτη και της Παραγωγής εν γένει, από την έναρξη της προετοιμασίας έως την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής παραγωγής.

Είναι υπεύθυνος και έχει τη μέριμνα κυρίως:

α) Για την κατάρτιση και εκτέλεση:

i) Του προϋπολογισμού σύμφωνα με το σενάριο, και του απολογισμού δαπανών με την ολοκλήρωση της συμβατικής του υποχρέωσης.

ii) Των συμβάσεων παροχής έργου ή εργασίας με το τεχνικό και λοιπό προσωπικό καθώς και με τα εργαστήρια, μεταφορικά μέσα και τους λοιπούς συμβαλλόμενους.

iii) Των συμφωνητικών ενοικίασης μηχανημάτων και λοιπών πραγμάτων απαραίτητων για την παραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος.

β) Για την έγκαιρη λήψη κάθε είδους διοικητικών ή άλλων αδειών και διευκολύνσεων.

γ) Για την πιστή εφαρμογή της κινηματογραφικής και εργατικής νομοθεσίας.

δ) Για την έγκαιρη παρουσία των εργαζομένων ή των μηχανημάτων στους χώρους εργασίας.


Ο Διευθυντής Παραγωγής είναι υποχρεωμένος να περιφρουρεί τα συμφέροντα της ΕΡΤ-Α.Ε. και να επιτυγχάνει τους πιο σύμφορους οικονομικούς και ποιοτικούς όρους για την παραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος.

Ο Βοηθός Διευθυντής Παραγωγής επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο τελευταίος, μέσα στο πλαίσιο της ειδικότητάς του, είναι δε συνυπεύθυνος για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος (ordino).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2.1. i) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, Οικονομικών σπουδών ή Σκηνοθεσίας ή ΜΜΕ της ημεδαπής περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ή ισοτίμων, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή

ii) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, Διοίκησης – Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

iii) Να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Οργανωτικού Συντονιστή Παραγωγής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας.


2.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης [άδεια Δ/ντή Παραγωγής για τις θέσεις της ειδικότητας (α) και άδεια βοηθού Δ/ντή Παραγωγής για τις θέσεις της ειδικότητας (β)].3. Σκηνογράφοι – Ενδυματολόγοι                αριθμός θέσεων: τέσσερεις (4)

Οι Σκηνογράφοι - Ενδυματολόγοι είναι υπεύθυνοι των σκηνικών και της ενδυματολογικής προσέγγισης των τηλεοπτικών παραγωγών. Έχουν την ευθύνη του συνολικού αισθητικού αποτελέσματος και της ανάδειξης του οράματος του σκηνοθέτη φροντίζοντας για την ενδυματολογικά άρτια εμφάνιση των παρουσιαστών. Παράλληλα, με τις ειδικές τους γνώσεις, συνεπικουρούν το σχεδιασμό των σκηνικών και των κοστουμιών τηλεοπτικών παραγωγών.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


3.1. i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Θεατρικών ή Κινηματογραφικών Σχολών, Ανώτατης βαθμίδας της κατεύθυνσης Σκηνογραφίας- Ενδυματολογίας ή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή

ii) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένων Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος» ή

iii) Να έχουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Βοηθός Σκηνογράφος- Ενδυματολόγος».

3.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου ή Βοηθού Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου)


4. α. Διευθυντές Φωτογραφίας                αριθμός θέσεων: δύο (2)

β. Εικονολήπτες                                         αριθμός θέσεων: είκοσι έξι (26)

Οι Διευθυντές Φωτογραφίας αναλαμβάνουν την φωτογραφική τεχνική και την καλλιτεχνική ποιότητα των λήψεων (εσωτερικών και εξωτερικών). Είναι υπεύθυνοι για το φωτισμό του φυσικού ή τεχνητού διακόσμου, το καδράρισμα ή τη σύνθεση των πλάνων, τη φωτογραφική απόδοση του πνεύματος του έργου, σύμφωνα με τι τις οδηγίες του Σκηνοθέτη. Μπορεί να χειρίζονται οι ίδιοι την τηλεοπτική μηχανή λήψης. Οι εικονολήπτες εργάζονται στα τηλεοπτικά στούντιο και τις μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω σταθερών καμερών ή γερανών, καθώς και για την παραγωγή θεμάτων επικαίρων γεγονότων, μέσω φορητών καμερών, που θα μεταφέρουν οι ίδιοι.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

4.1. i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών σχολών ανώτατης βαθμίδας της κατεύθυνσης διεύθυνσης φωτογραφίας ή

ii) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εικονολήπτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

iii) Να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Εικονολήπτη ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας.


4.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης [άδεια Δ/ντή Φωτογραφίας για τις θέσεις της ειδικότητας (α) και άδεια Εικονολήπτη για τις θέσεις της ειδικότητας (β)].5. Ηχολήπτες τηλεόρασης                                   αριθμός θέσεων: δέκα οκτώ (18)

Οι ηχολήπτες εργάζονται στους θαλάμους και στα πλατό της ΕΡΤ Α.Ε. για την τοποθέτηση μικροφώνων, τη ρύθμιση του ήχου μέσω τραπεζών μίξης ήχου και την προσθήκη σχολίων σε τηλεοπτικές εικόνες από θαλάμους ηχοληψίας (booth). Επίσης απασχολούνται στο τμήμα φορητών και κινητών μονάδων για την τοποθέτηση μικροφώνων, τη ρύθμιση του ήχου και την υλοποίηση των κυκλωμάτων σύνδεσης των συνεργείων λήψης των θεμάτων επικαιρότητας (ENG).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

5.1. i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών σχολών ανώτατης βαθμίδας της κατεύθυνσης του Ήχου ή

ii) Πτυχίο ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχων και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή

iii) Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της κατεύθυνσης του Ήχου της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή

iv) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) των ειδικοτήτων «Ηχολήπτης» ή «Μουσική με Τεχνολογία» ή «Ηλεκτρονικός» της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή

v) Απολυτήριο τίτλο τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου του τομέα ηλεκτρονικής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.


5.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (άδεια Μηχανικού Ήχου ή άδεια Ηχολήπτη ή Σχεδιαστή Ήχου ή βοηθού Ηχολήπτη)


6. α. Συντονιστής Σκηνής                                    συνολικός αριθμός θέσεων: τέσσερις (4)

β. Βοηθοί Συντονιστές Σκηνής

Οι συντονιστές και οι βοηθοί συντονιστές σκηνής εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός και τα σκηνικά στο Studio είναι τα κατάλληλα και τοποθετημένα όπως πρέπει, πριν ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων ή η εκπομπή. Επικοινωνούν με τον σκηνοθέτη μέσω ασύρματων ή ενσύρματων ακουστικών και μικροφώνου λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτού και του πλατό που γίνεται το γύρισμα. Στα βασικά καθήκοντα τους περιλαμβάνονται η φροντίδα για την είσοδο των παρουσιαστών και καλεσμένων την σωστή ώρα, η στάση τους στην σωστή θέση και η πληροφόρηση σκηνοθέτη και παραγωγού για το τι συμβαίνει στο πλατό.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

6.1. i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών σχολών ανώτατης βαθμίδας στην κατεύθυνσης της σκηνοθεσίας ή

ii) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ίδιας ειδικότητας σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ή

iii) Να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Σκηνοθέτη ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας

6.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό – Floor Manager)7. Μοντέρ                                                     αριθμός θέσεων: δέκα έξη (16)

Οι μοντέρ εργάζονται στα Τμήματα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου και στις μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ Α.Ε. για την εγγραφή τηλεοπτικών θεμάτων, την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού των τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και την αναπαραγωγή του έτοιμου υλικού στα στούντιο για τις εκπομπές, τις ειδήσεις ή τις αθλητικές παραγωγές. Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω γίνονται μέσω video εγγραφέων, συστημάτων μη γραμμικού μοντάζ και μηχανημάτων τύπου LSM για replay σε αθλητικές παραγωγές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

7.1 i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών σχολών ανώτατης βαθμίδας στην κατεύθυνσης του μοντέρ ή

ii) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρονικής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

iii) Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη ή Μοντέρ αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας ή

iv) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας» ή «Ηλεκτρονικός» ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή

v) απολυτήριος τίτλος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου του τομέα ηλεκτρονικής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

7.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (μοντέρ ή βοηθού μοντέρ ή μηχανικού τηλεόρασης)


8. Φωτιστές                                      αριθμός θέσεων: δύο (2)

Οι ηλεκτρολόγοι (Χειριστές ή βοηθοί χειριστές Φωτιστικών Σωμάτων) είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση και το χειρισμό των φωτιστικών σωμάτων στους χώρους λήψης, καθώς και για την καλή λειτουργία τους. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων και για τη διανομή του ηλεκτρικού φορτίου με ασφαλή τρόπο. Επίσης ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των τηλεοπτικών θαλάμων της ΕΡΤ Α.Ε.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

8.1. i) Να έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ημεδαπών ή αλλοδαπών ανώτατης βαθμίδας στην κατεύθυνσης του Ηλεκτρολόγου ή

ii) Να έχουν πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή

ii) Να έχουν πτυχίο ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ε. ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ ή δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ηλεκτρολογίας.

8.2. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (άδεια Chef Ηλεκτρολόγου ή άδεια Α’ Ηλεκτρολόγου ή άδεια Β’ Ηλεκτρολόγου).


Ι. β. Συνεκτιμώμενα προσόντα : η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, για όλες τις ειδικότητες.

Ι. γ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θέσεις δεν καλυφθούν από κατόχους άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, θα καλυφθούν επικουρικά από υποψηφίους που δεν είναι κάτοχοι άδειας αλλά έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία στο αντικείμενο της αντίστοιχης ειδικότητας.

II. 1. Επίσης, οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να πληρούν και τις

παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

β. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

γ. Να κριθούν υγιείς για την εργασία για την οποία θα προσληφθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε.

δ. Να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή άλλου αδικήματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2δ Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.

ε. Να μην έχουν στερηθεί, τελεσίδικα, από τα πολιτικά τους δικαιώματα, ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

ζ. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3812/2009.

η. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή απασχόληση σε ανταγωνιστικό μέσο ή επιχείρηση.

2. Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν με επιλογή ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών των υποψηφίων από Επιτροπή της ΕΡΤ, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, οι υποψήφιοι, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ sox.ert.gr, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου και με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι, δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους στην ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε. και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της και να αναλάβουν υπηρεσία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα), προκειμένου να υπογράψουν την σχετική ατομική σύμβαση εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε. Η ΕΡΤ-Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ανανέωση των συμβάσεων που θα υπογραφούν.

5. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε μετά την πρόσληψη διαπιστωθεί ότι, από υπαίτια ενέργεια του επιλεγέντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 της παρούσας, η πρόσληψη ακυρώνεται αυτοδίκαια και ο εργαζόμενος απολύεται χωρίς καμία αποζημίωση.

6. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010 και τη Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.


To Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Ηλίας ΜοσχονάςΟ Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.

Ευάγγελος Κ. Λουριδάς


Πηγή : http://www.ert.gr/ 

 http://www.ert.gr/el/anakoinoseis/prokiryksi-sox-a5-2010-gia-tin-plirosi-ekaton-eikosi-eksi-126-theseon-diaforon-eidikotiton-me-symbasi-ergasias-idiotikoy-dikaioy-orismenoy-xronoy-stin-elliniki-radiofonia-tileorasi-ert-a-e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails